STT Số văn bản Ngày ban hành Tên gọi/Trích yếu Liên kết/Tải về
1 50/2005/QH11 29/11/2005 Luật Sở hữu trí tuệ Liên kết/Tải về
2 36/2009/QH12 19/06/2009 Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) Liên kết/Tải về
3 101/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật Tố tụng Hình sự  Liên kết/Tải về
4 92/2015/QH13 27/11/2015 Bộ Luật Tố tụng Dân sự  Liên kết/Tải về
5 100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật Hình sự Liên kết/Tải về
6 12/2017/QH14 20/06/2017 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 Liên kết/Tải về
7 15/2012/QH13 20/6/2012 Luật Xử lý vi phạm hành chính Liên kết/Tải về
8 54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan Liên kết/Tải về
9 29/2013/QH13 18/06/2013 Luật Khoa học và Công nghệ Liên kết/Tải về
10 23/2018/QH14 12/6/2018 Luật Cạnh tranh  Liên kết/Tải về
11 36/2005/QH11 14/06/2005 Luật Thương mại  Liên kết/Tải về
12 68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp  Liên kết/Tải về
13 67/2006/QH11 29/06/2006 Luật Công nghệ thông tin  Liên kết/Tải về
14 07/2017/QH14 19/6/2017 Luật Chuyển giao công nghệ  Liên kết/Tải về
15 21/2008/QH12 13/11/2008 Luật Công nghệ cao  Liên kết/Tải về
16 67/2014/QH13 26/11/2014 Luật Đầu tư  Liên kết/Tải về
17 26/2008/QH12 14/11/2008 Luật Thi hành án dân sự  Liên kết/Tải về
18 19/2012/QH13 20/11/2012 Luật Xuất bản Liên kết/Tải về
19 42/2019/QH14 14/06/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm, luật Sở hữu trí tuệ Liên kết/Tải về