Hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2010

Sự phát triển của công tác SHTT trong năm 2010 tiếp tục khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, và bảo hộ quyền SHTT phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tháng 1-2011, chỉ rõ phương hướng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, theo đó Việt Nam hướng đến nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với các quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp - nền kinh tế thị trường phát triển dựa trên tri thức của thế kỷ 21. Văn kiện Đại hội Đảng cũng xác định nhu cầu “Phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ gắn với việc bảo hộ quyền SHTT”. Kế hoạch 5 năm 2011- 2015 cùng với việc đầu tư vào các công cụ kinh tế, việc đầu tư để phát triển các hoạt động SHTT, nhất là bảo hộ và bảo vệ quyền SHTT cùng thương mại hóa các đối tượng SHTT sẽ có cơ hội phát triển mạnh. Cục SHTT với vai trò là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về SHTT và trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Sự kiện Tổng Giám đốc Tổ chức SHTT thế giới Francis Gurry lần đầu tiên sang thăm Việt Nam, gặp gỡ các Lãnh đạo cao cấp của Nhà nước, làm việc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Cục SHTT vào đầu năm 2010 đã cho thấy sự đánh giá cao của Tổ chức SHTT thế giới đối với những kết quả mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực SHTT, cũng như sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực này. Năm qua, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tiếp tục tác động đến Việt Nam, trong đó có các hoạt động SHTT. Cục SHTT vẫn tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng hệ thống và phát triển các hoạt động SHTT của Việt Nam. Hoạt động SHTT trong năm 2010 về cơ bản vẫn giữ được nhịp độ phát triển trên tất cả các phương diện: Hệ thống pháp luật SHTT tiếp tục được hoàn thiện, nhất là đối với việc triển khai Luật SHTT được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Công tác tiếp nhận và xử lý các loại đơn đăng ký SHCN ở nhịp độ cao; Các hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu; Công tác thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo hỗ trợ một cách tích cực cho việc phát triển hệ thống SHTT; Các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học đã quan tâm hơn và nhận được sự hỗ trợ hiệu quả đối với việc phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ; Hoạt động thực thi quyền SHTT được tăng cường... Những kết quả đạt được của Cục SHTT năm qua góp phần không nhỏ cho việc khuyến khích sáng tạo kỹ thuật, sản xuất và kinh doanh hiệu quả, thúc đẩy đầu tư nhất là thu hút đầu tư nước ngoài và tăng cường chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội và góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong thời gian tới mà trước tiên là năm 2011, đối với các hoạt động SHTT thời cơ và thách thức luôn đan xen nhau. Cục SHTT sẽ tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân của hệ thống SHTT cả nước, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục nỗ lực để tận dụng thời cơ, khắc phục các trở ngại nhằm không ngừng thúc đẩy các hoạt động SHTT của cả nước tiếp tục phát triển.

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2010 có thể tải về tại đây.

 

Cục SHTT