Th 6, 25/08/2023 | 10:32 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023

Ngày 25/8/2023 Cục Sở hữu trí tuệ đã ra thông báo số 3492/TB-SHTT về việc áp dụng Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Trong thông báo số 3492/TB-SHTT, Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo về một số điểm mới nổi bật liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) trong Nghị định này để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc thực hiện.

Toàn văn thông báo số 3492/TB-SHTT có thể xem tại đây.

Phụ lục 1 (Kèm theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ) có thể tải về tại đây.

Phụ lục 2 (Kèm theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ) có thể tải về tại đây.

Phụ lục 4 (Kèm theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ) có thể tải về tại đây.

Phụ lục 7 (Kèm theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ) có thể tải về tại đây.