Th 2, 11/07/2022 | 15:30 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua vào ngày 16/6/2022 với 476/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,58% tổng số đại biểu Quốc hội

Theo đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung 101 điều, trong đó có 13 điều chỉ sửa đổi, bổ sung về kỹ thuật; bổ sung mới 14 điều; bãi bỏ 2 điều (Điều 5, Điều 215); đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật khác có liên quan (Luật Giá, Luật Hải quan, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, trừ quy định về bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2022 và quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2024.

Toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ có thể tải về tại đây.