Th 2, 20/04/2020 | 12:27 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân.

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân, cụ thể như sau:

(i) Đối tượng được hỗ trợ:

Các cá nhân Việt Nam là chủ đơn có giải pháp kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:
- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế;
- Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đăng ký sáng chế quốc tế;
- Đã nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/5/2020.

(ii) Nội dung hỗ trợ:

- Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục, quy định chung và các tài liệu để nộp đơn đăng ký quốc tế đối với sáng chế;
- Hiệu chỉnh bản mô tả cho phù hợp khi nộp đơn ở pha quốc tế và dịch Bản mô tả sang tiếng Anh;
- Chuẩn bị các loại tài liệu, điền thông tin tờ khai theo quy định;
- Phí đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt Nam;
- Nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế.

(iii) Kinh phí hỗ trợ:

Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế (tối đa 60 triệu đồng/giải pháp). Phần kinh phí còn lại các cá nhân tham gia chịu trách nhiệm đối ứng.

(iv) Quy định về việc gửi và tiếp nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ:

- Các cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế theo mẫu quy định (bản giấy và bản điện tử) về địa chỉ:

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn - Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 02435571843; Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

- Thời gian nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ: đến hết ngày 15/5/2020

- Các cá nhân có thể gửi nhiều đề xuất hỗ trợ. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế, trong năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét lựa chọn trên nhu cầu thực tế.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại: 0904712355, email: atuan.noip@gmail.com./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn

________

Toàn văn Công văn số 5360/SHTT-NĐHT ngày 15/4/2020

Mẫu phiếu đề xuất hỗ trợ