Th 5, 06/08/2020 | 08:45 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

[14] Thống kê danh sách các đối tượng sở hữu công nghiệp của tỉnh Cao Bằng

Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của tỉnh Cao Bằng đã được công bố từ đầu đến nay

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THỐNG KÊ THEO ĐỊA CHỈ CHỦ ĐƠN THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

TỈNH CAO BẰNG

 

Phần I. Danh sách đơn đăng ký và Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích đã công bố

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ đầu đến hết 31/12/2019.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến hết 30/06/2021 (không có).

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/07/2021 đến hết 31/12/2021 (không có).

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2022 đến hết 30/06/2022 (không có).

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/07/2022 đến hết 30/12/2022 (không có).

 

Phần II. Danh sách đơn đăng ký và Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đã công bố

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ đầu đến hết 31/12/2019.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến hết 30/06/2021 (không có).

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/07/2021 đến hết 31/12/2021 (không có).

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2022 đến hết 30/06/2022.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/07/2022 đến hết 3012/2022.

 

Phần III. Danh sách đơn đăng ký và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã công bố

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ đầu đến hết 31/12/2019.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2020.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến hết 30/06/2021.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/07/2021 đến hết 31/12/2021.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/01/2022 đến hết 30/06/2022.

Danh sách đã công bố trong giai đoạn từ 01/07/2022 đến hết 3012/2022.