Số 245 Tháng 8 năm 2008

Công báo số 245 tháng 8 năm 2008

Tháng 8-2008

- Tập A : Đơn  đăng ký Sáng chếKiểu dáng công nghiệpNhãn hiệu ,công bố khác

- Tập B : Văn bằng bảo hộ Sáng chếKiểu dáng công nghiệpNhãn hiệu,công bố khác