Th 6, 04/01/2019 | 09:39 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phụ lục A - Mẫu số 04-NH:  Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

 

HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 

 


Tin mới nhất
HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN NHÃN HIỆU
Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu