Ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/8/2023. 

Các Mẫu tờ khai trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

Xem chi tiết toàn văn Nghị định tại đây:

Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ;

Phụ lục kèm theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

- File word của các Phụ lục kèm theo tải về tại đây: Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3Phụ lục 4Phụ lục 5Phụ lục 6Phụ lục 7. 

Phụ lục I

 

Phần I MẪU TỜ KHAI    

Mẫu số 01

Tờ khai đăng ký sáng chế

Xem

Tải về

Mẫu số 02

Đơn đề nghị xác nhận thủ tục đăng ký lưu hành dược phẩm lần đầu bị chậm

Xem

Tải về

Mẫu số 03

Tờ khai yêu cầu đền bù do chậm cấp phép lưu hành lần đầu đối với dược phẩm sản xuất theo bằng độc quyền sáng chế

Xem

Tải về

Mẫu số 04

Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Xem

Tải về

Mẫu số 05

Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

Xem

Tải về

Mẫu số 06

Tờ khai đăng ký thiết kế bố trí

Xem

Tải về

Mẫu số 07

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 08

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Xem

Tải về

Mẫu số 09

Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

Xem

Tải về

Phần II

YÊU CẦU VỀ TỜ KHAI

Xem Tải về
Phần III

YÊU CẦU CHUNG VỀ HÌNH THỨC CỦA TÀI LIỆU NỘP KÈM THEO TỜ KHAI

Xem Tải về
Phần IV

YÊU CẦU RIÊNG VỚI CÁC TÀI LIỆU CỤ THỂ

Xem Tải về

 

 

Phụ lục II

 

Mẫu số 01

Tờ khai đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam

Xem

Tải về

Mẫu số 02

Tờ khai yêu cầu thực hiện sau khi đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam được cấp số đăng ký quốc tế

Xem

Tải về

Mẫu số 03

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu được chuyển đổi từ đăng ký quốc tế nhãn hiệu bị mất hiệu lực theo Điều 9quinquies của Nghị định thư Madrid

Xem

Tải về

Mẫu số 04

Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 05

Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 06

 Tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 07

Tờ khai gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 08

Tờ khai chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 09

Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 10

Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

Xem

Tải về

Mẫu số 11

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Xem

Tải về

Mẫu số 12

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 13

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Xem

Tải về

Mẫu số 14

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Xem

Tải về

 

 

Phụ lục III

 

Mẫu số 01

Đơn đề nghị giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Xem

Tải về

Mẫu số 02

Đơn yêu cầu cho phép sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Xem

Tải về

 

 

Phụ lục IV

 

Mẫu số 01

Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 02

Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 03

Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

 

Phụ lục V

 

Mẫu số 01

Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 02

Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 03

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 04

Tờ khai yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 05

Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 06

Tờ khai yêu cầu ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 07

Tờ khai yêu cầu ghi nhận thay đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 08

Tờ khai yêu cầu xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 09

Tờ khai yêu cầu xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

 

 

 

Phụ lục VI

 

Mẫu số 01

Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 02

Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 03

Tờ khai yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 04

Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 05

Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 06

Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 07

Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Xem

Tải về

Mẫu số 08

Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền đối với giống cây trồng

Xem

Tải về

Mẫu số 09

Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng

Xem

Tải về

Mẫu số 10

Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng

Xem

Tải về

Mẫu số 11

Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng

Xem

Tải về

Mẫu số 12

Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng

Xem

Tải về

 

                            

Phụ lục VII

Danh mục lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến an ninh, quốc phòng

1. Vũ khí bao gồm đạn dược; vũ khí hoá học, sinh học, hạt nhân và các loại vũ khí khác dùng trong quân sự.

2. Vật liệu nổ.

3. Trang thiết bị quân sự.

4. Thiết bị, công nghệ được sử dụng cho các hoạt động tình báo, phản gián, điều tra tội phạm.

5. Công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ sử dụng trong các hoạt động liên quan đến an ninh, trật tự.

 

Mẫu Đơn khiếu nại ban hành kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ

MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI

Xem

Tải về

 

                                 

HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN NHÃN HIỆU
Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu