Th 2, 07/01/2019 | 09:39 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

TỜ KHAI SỬA ĐỔI/CHUYỂN GIAO ĐƠN, YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp, Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp, Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

TỜ KHAI SỬA ĐỔI/CHUYỂN GIAO ĐƠN, YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

(Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phụ lục B - Mẫu số 01-SĐĐ: Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

Phụ lục B - Mẫu số 02-CGĐ: Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

Phụ lục B - Mẫu số 03-YCTĐ: Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chếTin mới nhất