Th 3, 01/01/2019 | 09:39 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ / YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tờ khai đăng ký sáng chế và Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

(Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phụ lục A - Mẫu số 01-SC: Tờ khai đăng ký sáng chế

Phụ lục B - Mẫu số 03-YCTĐ: Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

BẢN MÔ TẢ MẪU CHO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH