Th 5, 03/01/2019 | 09:39 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP (Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phụ lục A - Mẫu số 03-KDCN:  Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp

BẢN MÔ TẢ MẪU CHO ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP (dùng để tham khảo)