Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế (Tải về tại đây)

Quy chế thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (Tải về tại đây)

Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN (Tải về tại đây)

Quy chế về hoạt động tư vấn trong giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp (Tải về tại đây)