Th 2, 16/10/2017 | 16:06 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ công bố công khai dự toán ngân sách, tình hình thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2017, công khai quyết toán năm 2015

Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 3405/QĐ-SHTT ngày 12/10/2017 về việc công bố công khai dự toán ngân sách, tình hình thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2017, công khai quyết toán năm 2015

Nhằm cụ thể hóa quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ (gọi tắt là Thông tư 61). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Trên cơ sở đó, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 3405/QĐ-SHTT ngày 12/10/2017 về công bố công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2017, công khai quyết toán năm 2015. (Theo Mẫu biểu số 01, Mẫu biểu số 03, Mẫu biểu số 05 đính kèm).

Mẫu biểu số 01, Mẫu biểu số 03, Mẫu biểu số 05 có thể tải về tại đây.

Quyết định số 3405/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 12/10/2017 có thể tải về tại đây.

Công văn số 8492/SHTT-KHTC ngày 12/10/2017 của Cục Sở hữu trí tuệ có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ