Th 6, 11/05/2018 | 12:08 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ công bố công khai dự toán ngân sách, tình hình thực hiện dự toán Quý I năm 2018, công khai quyết toán năm 2016

Cục Sở hữu trí tuệ công bố công khai dự toán ngân sách, tình hình thực hiện dự toán Quý I năm 2018, công khai quyết toán năm 2016

Nhằm cụ thể hóa quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ (gọi tắt là Thông tư 61). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Trên cơ sở đó, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 1295/QĐ-SHTT ngày 11/05/2018 về việc công bố công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Quý I năm 2018, công khai quyết toán năm 2016 (theo Mẫu biểu số 01, Mẫu biểu số 03, Mẫu biểu số 05 đính kèm).

Mẫu biểu số 01, Mẫu biểu số 03, Mẫu biểu số 05 và Quyết định số 1295/QĐ-SHTT có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ